Marielle Lindeboom

advies en begeleiding erfrecht, familierecht en nalatenschappen


Dienstverlening

Ik adviseer en begeleid mijn klanten bij allerlei aspecten op het gebied van erfrecht, familierecht en nalatenschappen, bijvoorbeeld:

 1. bespreken van mogelijkheden voor het opstellen van testamenten – lees verder
 2. afwikkelen van nalatenschappen, geheel of gedeeltelijk – lees verder
 3. ondersteunen van erfgenamen bij afwikkeling van nalatenschappen  – lees verder
 4. adviseren over levenstestamenten – lees verder
 5. invullen van aangiften erfbelasting
 6. optreden als executeur – lees verder
 7. en adviseren van executeurs – lees verder
 8. mediation,  oa in vastgelopen nalatenschappen of familieverhoudingenlees verder
 9. ondersteunen charitatieve organisaties en notariskantoren lees verder

1. bespreken van mogelijkheden voor het opstellen van testamenten

Vraagt u zich af of u wel een testament nodig heeft? Overweegt u uw testament te maken of aan te passen en vindt u het fijn om voor u naar uw notaris gaat eens rustig de mogelijkheden op een rijtje te zetten? Vreest u onenigheid na uw overlijden en wilt u weten wat de beste oplossing is? Hoeveel belasting betalen uw erfgenamen eigenlijk en kunt u dat voorkomen? Wilt u weten of gewijzigde wetgeving de werking van uw testament beïnvloedt? Heeft u een erfgenaam die u wil onterven? En wat zijn dan de gevolgen? Hoe kunt u uw partner zo goed mogelijk verzorgd achterlaten? Allemaal vragen die voor ieder mens een passend antwoord verlangen. Bel gerust eens voor een afspraak.

naar boven

2. afwikkelen van nalatenschappen, geheel of gedeeltelijk

Bij het afwikkelen van een nalatenschap komt veel kijken. Het regelen van de begrafenis maar ook administratieve aangelegenheden. Soms is het simpel en heeft een erfgenaam aan een gesprek met wat tips voldoende. Soms is het wat ingewikkelder en kunnen er taken aan mij uitbesteed worden. Bijvoorbeeld de aangifte voor erfbelasting, de begeleiding van de verkoop van de woning of het regelen van alle administratieve zaken. Als erfgenamen er onderling niet goed uitkomen kunnen ze mij ook vragen de nalatenschap volledig af te wikkelen.

naar boven

3. ondersteunen van erfgenamen bij afwikkeling van nalatenschappen

De erfgenamen vragen bijvoorbeeld assistentie bij de verdeling van de inboedel waarbij er tussen erfgenamen spanningen zijn, of ze maken zelf de aangifte erfbelasting waarna de vraagpunten samen doorspreken. Zo is er op elk gebied een modus te bedenken waarbij de erfgenamen het meeste werk doen en mijn ondersteuning daar waar nodig wordt ingeroepen.

naar boven

4. adviseren over levenstestamenten

Een levenstestament is een document dat u kunt opstellen en waarin u uw wensen opneemt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt, bijvoorbeeld een ongeval of een ziekte waardoor u zelf niet meer in staat bent om uw belangen te behartigen. Meer concreet kunt u denken aan het vastleggen van uw wensen ten aanzien van:

 • uw financiën, onderneming, woning en andere onroerende zaken;
 • aanwijzingen voor het verzorgen van minderjarige kinderen, maar ook huisdieren;
 • de benoeming van een mentor of een bewindvoerder over uw vermogen;
 • schenkingen (of u deze wilt blijven doen en zo ja) onder welke voorwaarden;
 • het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen  en het verstrekken van medische inlichtingen en gegevens;
 • een niet-behandelverklaring, een euthanasieverklaring of een dementieverklaring;
 • aanwijzingen voor het regelen uw uitvaart.

U kunt in het levenstestament vastleggen wie uw wensen moet uitvoeren en de omvang van de taak van die persoon nauwkeurig vastleggen. Een levenstestament – het woord zegt het al – regelt de situatie tijdens leven en bestaat naast uw ‘gewone’ testament, dat pas na uw overlijden van kracht wordt en waarin u bijvoorbeeld erfgenamen en/of een executeur of een voogd benoemt.

naar boven

5. invullen van aangiften erfbelasting

6. optreden als executeur

overweegt u een onpartijdige persoon die de nalatenschap afwikkelt, bijvoorbeeld omdat u moeilijkheden vreest tussen de erfgenamen? Of bent u alleenstaand en weet u niet wie uw nalatenschap zou moeten afwikkelen? Dan kan ik in een eerste gesprek met u de mogelijkheden bespreken waaronder we in onderling overleg tot een executeursbenoeming zouden kunnen komen.

naar boven

7. adviseren van executeurs

ook executeurs die zich bij aanvang van hun taak eens willen laten voorlichten of tijdens hun werkzaamheden op moeilijkheden stuiten sta ik graag bij.

8. mediation,  o.a. in vastgelopen nalatenschappen of familieverhoudingen

Soms is het zo dat erfgenamen er samen niet uitkomen bij de afwikkeling van een nalatenschap. Dat is heel lastig, want het nemen van beslissingen bij de afwikkeling van een nalatenschap vereist vaak unanimiteit. Strubbelingen tussen erfgenamen leiden dan ook vaak tot ernstige vertraging in de afwikkeling van de nalatenschap en een nog verdere beschadiging van de dan toch al kwetsbare onderlinge relaties. Als de wil er bij de erfgenamen nog wel is om er met elkaar uit te komen kan het zinvol zijn samen te onderzoeken of mediation uitkomst kan bieden. Bij mediation ga ik  als mediator samen met de erfgenamen in gesprek om een oplossing te bereiken. Als oud-notaris met specialisatie familierecht heb ik daarbij tevens de deskundigheid om inhoudelijke misvattingen weg te nemen of mogelijke oplossingen op uitvoerbaarheid te toetsen.

naar boven

9. Ondersteuning charitatieve organisaties  en notariskantoren

 1. voor charitatieve organisaties ben ik regelmatig op freelance basis inzetbaar om voorlichting te geven aan donateurs en de organisatie zelf over vraagstukken op het gebied van erven en schenken en het afwikkelen van nalatenschappen.
 2. Ondersteuning voor notarissen en notariskantoren als (freelance) waarnemingsbevoegd kandidaat-notaris in de familiepraktijk, of bijvoorbeeld voor hulp bij het afwikkelen van nalatenschappen .
 3. Lezingen over erfrecht, erf-en schenkbelasting en levenstestament

naar boven